مقالات

خدمات تخصصی به نوجوانان

۳خدمات تخصصی به نوجوانان و آموزش مهارت های اجتماعی

بر اساس تعریف یونسکو شخص با سواد فردی است که تمام پارامتر های زیر را در خود داراست:

/  سواد عاطفی     /  سواد ارتباطی     /  سواد مالی    / سواد رسانه

/  سواد آموزش و پرورش   /  سواد رایانه

 

نوشته شده در گروه:

ارسال دیدگاه (۰) ↓