کارگاه آشنایی با اختلال های روانشناسی

موضوع:  آشنایی با اختلال های روانشناسی بر اساس DSM-5

مخاطب:  روانشناسان و مشاوران

نوع کارگاه حضوری:    انفرادی ( کارورزی)

محصول:  در صورت نیاز تصویری       DVD

تعداد مخاطب:  انفرادی

مکان (تقریبی): مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

 

میزان ساعت و تعداد جلسه: ۳۰ جلسه    ( هفته ای یک الی دو جلسه – دو ساعت )

وسایل مورد نیاز:

ـ تجهیزات آموزش حضوری و تصویری