کارگاه مهارت های سلامت در محیط کار

موضوع:  مهارت های سلامت در محیط کار

مخاطب:   کارکنان

نوع کارگاه حضوری:    آموزش گروهی

محصول:  در صورت نیاز تصویری       DVD            مقاله

تعداد مخاطب:  حضوری: ۴تا ۶ نفر  در هر کارگاه

مکان (تقریبی): مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

میزان ساعت و تعداد جلسه: حضوری ۳ ساعت ( دو جلسه)

وسایل مورد نیاز:

ـ تجهیزات آموزش حضوری و تصویری