روانشناسی کودک و نوجوان

خدمات تخصصی به کودکان

آموزش مدیریت والدین 

/ مهارت مشاهده رفتار  / تقویت رفتار   / محروم سازی     / توجه و نادیده گیری     / شکل دهی رفتار    / بازنگری و حل مساله   / نشست های خانوادگی    / رفتارهای نادر     / توبیخ ها       / مصالحه

 

اتاق بازی مادر –  کودک

بازی بازی بازی

خدمات تخصصی به نوجوانان و آموزش مهارت های اجتماعی

بر اساس تعریف یونسکو شخص با سواد فردی است که تمام پارامتر های زیر را در خود داراست:

/  سواد عاطفی     /  سواد ارتباطی     /  سواد مالی    / سواد رسانه /  سواد آموزش و پرورش   /  سواد رایانه