نوبت دهی

مراجع  محترم  شما می توانید برای دریافت وقت ویزیت هریک از متخصصان مجموعه به صورت حضوری و یا تلفنی از ساعت ۱۰ الی ۲۰ با مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا در ارتباط باشید.لازم به توضیح است با توجه به فشردگی  برنامه ی زمانی متخصصان، برای به حداقل رساندن زمان انتظار بهتر است چند روز پیش از زمان مورد نظر خود، برای دریافت وقت ویزیت با مرکز روانشناسی و مشاوره راز هماهنگی های لازم را به عمل آورید.پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریمبرای مشاهده روزمه  کلیک کنید.

  •  آقای دکتر جلال مرادی/ دکتری  مدیریت اینده پژوهی سلامت و کارشناس ارشد روانشناس بالینی   (روزمه ) 
  • خانم دکتر مریم امین زاده / دکتری روانشناسی شخصیت  
  • آقای  دکتر سینا گودرزی  / دکترای تخصصی روانپزشکی 
  • آقای دکتر سید احسان طوسی / دکترای تخصصی روانپزشکی
  •  آقای احمد شنایی / کارشناس ارشد روانشناسی  (روزمه ) 
  • خانم صدیقه ابراهیمی  / کارشناسی ارشد روانشناسی