متخصصان روانپزشک

دکتر سینا گودرزی

دکترای تخصصی روانپزشکی

زمینه فعالیت : دارو درمانی  ، مشاوره دارویی و بهداشت روانی

.

.

.

دکتر مونا کمالی اردکان

دکترای تخصصی روانپزشکی

زمینه فعالیت : دارو درمانی  ، مشاوره دارویی و بهداشت روانی (اختلالات تغذیه)

.

.

.

دکتر مهتاب متوسلیان

دکترای تخصصی روانپزشکی

زمینه فعالیت : دارو درمانی  ، مشاوره دارویی و بهداشت روانی

.

.

.