مقالات

آرشیو برای آزمون ها

تست بهزیستی روانی ریف

تست بهزیستی روانی ریفمدل شش عاملی بهزیستی روانشناختی نظریه ای است که توسط کارول ریف تهیه شده است و شش عاملی را که می تواند در بهزیستی، رضایت و شادی ذهنی فرد تأثیر بگذارد، شناسایی می کند. بهزیستی روانی شامل روابط مثبت با دیگران، تسلط شخصی، خودمختاری، پذیرش خود، احساس هدف در زندگی و رشد […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: آزمون ها

ارسال دیدگاه (۰) ←

تست سنجش افکار خودکشی بک

تست سنجش افکار خودکشی بک تست افکار خودکشی بک جزء معروف ترین آزمون ها برای ارزیابی آمادگی برای خودکشی و یا قصد اقدام به خودکشی می باشد.تست خودکشی بک آزمونی ۱۹ سوالی است که برای سنجش نگرش ها، رفتارها و برنامه ریزی جهت اقدام به خودکشی در طی هفته اخیر مورد استفاده قرار می گیرد. […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: آزمون ها

ارسال دیدگاه (۰) ←

تست استروپ معنایی

تست استروپ معنایی تست استروپ معنایی – سرعت توجهتست استروپ یکی از آزمون های ساخته شده در آزمایشگاه روانشناسی لایپزیک بود که بر اساس نظریه مک کین کتل در مورد اختلاف سرعت در خواندن کلمات و رنگ ها به وجود آمد. نسخه اولیه این تست توسط استروپ به عنوان آزمون تداخل کلمه-رنگ شناخته می شود. […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: آزمون ها

ارسال دیدگاه (۰) ←

تست استرس شغلی

تست استرس شغلی اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ، ﺻﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ ، اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺷﻮد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: آزمون ها

ارسال دیدگاه (۰) ←

پرسشنامه سازگاری بل

پرسشنامه سازگاری بل :سلامت رواندر آستانه قرن بیست و یکم انسان افسرده و بحران زده و مضطرب عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری خود را درگیر سوال های اساسی می یابد. در این میان بهترین راه مقابله با این مشکلات ارتقاء سلامت روان می باشد. همانطور که می دانید بهداشت روان چیزی فراتر از […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: آزمون ها

ارسال دیدگاه (۰) ←

تست استرس شغلی

تست استرس شغلی تست استرس شغلی در سال ۱۹۸۷ توسط اسیپو برای ارزیابی استرس فرد از شش بُعد: بارکاری نقش، بی کفایتی نقش، دوگانگی نقش، محدوده نقش، مسئولیت و محیط فیزیکی تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال می‌باشد که ابعاد شش‌گانه گفته شده هر کدام به ترتیب توسط ده […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: آزمون ها

ارسال دیدگاه (۰) ←