مقالات

کتاب درمان شوپنهاور

۳۵۴CEE62-0D06-408E-A100-BB4F1DBB20E9

یالوم در درمان شوپنهاور

یالوم در درمان شوپنهاور تصور می کند فیلسوف معاصری به نام فیلیپ که فردی منزوی و به نوعی رونوشت شوپنهاور است، به یکی از گروه های درمانی روان درمانگر مشهوری به نام جولیوس وارد می شود که خود به دلیل رویارویی ناگهانی با سرطان – و مرگ خویش – به مرور دوباره ی زندگی و کارش نشسته است. فیلیپ آرزو دارد با به کارگیری اندیشه های شوپنهاور ، به یک مشاور فلسفی بدل شود و برای این منظور نیازمند سرپرستی جولیوس است. ولی جولیوس می خواهد به کمک اعضای گروه به فیلیپ/ شوپنهاور بقبولاند که این انسانی که به زندگی معنا می بخشد؛ کاری که هیچ کس برای شوپنهاور تاریخی نکرد.

اروین د. یالوم – استاد بازنشسته ی روانپزشکی دانشگاه استنفورد،خ روان درمانگر اگزیستانسیال و گروه درمانگر – در این کتاب نیز هم چون رمان وقتی نیچه گریست با زبان سحر انگیز داستان، به معرفی اندیشه های پیچیده ی فلسفی و توصیف فنون روان درمانی و گروه درمانی می پردازد.

@ketab_so

نوشته شده در گروه: کتاب

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه