مقالات

چگونه می توانم قدرت درک و فهم مطالب را در کودکم تقویت کنم:

??????چگونه می توانم قدرت درک و فهم مطالب را در کودکم تقویت کنم:

پاسخ در پنج Wو یک H خلاصه می شود.یعنی هرگاه خواستید مطلبی را برای کودک توضیح دهید اول بگویید که راجع به چیست(what)دوم چرا اینگونه است یا چرا برایمان مهم است(whay)سوم مکان و جای آن کجاست(where)چهارم زمان آن چه موقع است (when)و پنجم چه کسی آن را انجام می دهد یا مربوط به چه کسی است(who) و در نهایت چگونه انجام می شود یا چگونه اتفاق می افتد و سپس به همین ترتیب از او سوال کنید.امیدوارم این پاسخ خلاصه به شما کمک کند تا قدرت فهم و درک مطالب توسط کودکتان را افزایش دهید.
@ZahraaDarviish
@razekoodakan
زهرا درویش
https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: روانشناسی کودک

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه