مقالات

چگونه از زبان تن دیگران آگاه شویم؟

زبان تنتقریباً تنها 45% معنای ارتباط از لغات ناشی می شود و بقیه از زبان بدن است؛ بخصوص احساسات و هیجانات افراد از طریق رفتارهای غیر کلامی منتقل می شود. چند رهنمود وجود دارد که در تفسیر زبان تن کمک بسزایی می کند:

1-معطوف کردن توجه بر نشانه ها: یکی از این نشانه ها، حالت چهره است، چشم ها و پوست های اطراف آن گویاترین نشانه ها هستند، مثلاً در غمگینی چشمها قرمز و اشک آلود می شوند. همچنین با افزایش سن فرد، ثابت ترین حالات هیجانی او به شکل پایدار در صورتش حک می شود. زیر و بم بودن، آهنگ صدا، طنین، تفاوتهای صوتی پیچیده ی دیگر نیز از نشانه های صوتی است، مثلاً صدای یکنواخت نشان دهنده ی خستگی است. در مورد وضع اندام نیز، حرکات، اعمال، حرکت سر، بازو، دستها و پاها میتوانند افشا کننده باشند. پوشاک و وضع ظاهری  و محیط نیز نشان دهنده ی شیوه های متفاوت زندگی است.

2- خواندن نشانه های غیر کلامی در بافت و زمینه: بعضی صاحب نظران معتقدند هیچ حرکتی بخودی خود، معنای خاصی ندارند بلکه هر حرکت و زبان بدنی باید در بافت و زمینه خودش معنا شود.

3- توجه به ناهماهنگی: گاهی بین کلامی که فرد می گوید و زبان بدن(غیر کلامی) او تفاوت وجود دارد؛گاهی زبان تن پرده ی استتاری است که برای مخفی کردن احساس موجود در کلامی که فرد به سختی اجازه بیان آنها را به خود می دهد، به کار می رود و نشاندهنده احساس تضاد و تعارض در فرد است.

4- آگاهی از احساسات و واکنش های جسمانی: بر اساس نظرفروید، ناخودآگاه یک انسان می تواند با ناخودآگاه انسان دیگر واکنش نشان دهد، بدون آنکه افراد از آن آگاه شوند. بنابراین احساسات جسمانی و هیجاناتی که در شنونده ایجاد می شود، می تواند از حاکی از احساسات گوینده باشد، پس توجه و آگاهی از آنها کمک کننده است.

5- انعکاس احساسات به فرستنده ی پیام: وقتی از طریق خواندن زبان بدن فردی، احساساتش را تشخیص دادید، معمولاً تلاش می کنید تا آنها را به زبان خود برای او منعکس کنید. این کار چند فایده دارد:

الف) شما درست بودن پیش فرضتان را بیازمایید.

ب) به گوینده برای آگاهی احساسات کلامش کمک کنید.

 ج) کمک می کنید تا گوینده در مورد بخش احساسی موقعیت صحبت کند.

د) احساس درک شدن به او می دهید.

ه) به او اجازه می دهید با صحبت عمیقترو آزادانه تر، کمک به تخلیه هیجانی او می کنید.

زبان تن توسط همه قابل درک است اما توجه بیشتر به این موارد غیر کلامی در ارتباطات میتواند پیشرفت مهمی باشد.

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه