مقالات

هر چیزی دو بار خلق می شود

هر چیزی دوبار خلق می شودهر چیزی دو بار خلق می شود، یک بار در ذهن شما و بار دوم در واقعیت. اگر خودتان خلق اول را به عهده نگیرید، شخص یا اشخاص دیگری این کار را برای شما می کنند.

در خلق اول باید احساسات، افکار، تصمیمات و اصولی که می خواهید به آن پایبند باشید را شناسایی کنید. درباره ی چیزی که می خواهید واقعاً باشید، تصمیم بگیرید. باید مقصد را در ذهن داشته باشید.

این تصمیم گیری برای شما زمینه ی فکری تصمیم گیری های آینده را نیز فراهم میکند، هدف شما را مشخص میکند و مانند آهنربای نیرومندی شما را به طرف خود میکشد و در مسیر صحیح نگه می کدارد.

این کار یعنی عاقبت اندیشی. وقتی می خواهید کاری را شروع کنید، باید هدف و عاقبت را در تصور خود داشته باشید. مثالهایی زیر را در  مورد عکس این موضوع در نظر بگیرید:

فرض کنید به یک ساختمان در حال ساخت رفته اید و از کارگران آنجا می پرسید که در حال ساختن چه هستند؟ یکی از آنها جواب می دهد، ما هیچ فکر و ایده ای نداریم. شما می پرسید خوب برنامه ی کاری یا نقشه تان چه چیز را نشان می دهد. سر کارگر جواب می دهد، برنامه ای نداریم. اگر با مهارت زیاد و استادی به ساختن بپردازیم، در انتها ساختمان زیبایی می سازیم! شاید بعداً بتوانیم بگوییم چه ساخته ایم.

یا در مثال دیگر، از خلبان بپرسید امروز به کجا پرواز می کنید؟ آیا می تواند بگوید درست نمی دانم و فقط مسافرها را سوار می کنیم و از روی زمین بلند می شویم. هر جا پیش آمد می رویم؟

توجه کنید که داشتن یک مقصد مشخص و یک قطب نما تا چه اندازه برای هواپیما اهمیت دارد.

حس کردن مقصد همچنین به ما اجازه می دهد تا موقعیت کنونی خود را بهتر درک کنیم و تشخیص دهیم که پایان ها و مسیرها به هم گره خورده اند. مقصد، کیفیت خاص زندگی و حتی چگونگی روابط و عشق را نیز مشخص می کند.

می توانید این اهداف را برای خودتان بنویسید و هر چند روز آن را چک کنید و بخوانید تا فراموش نکنید.

 اگر حس می کنید تغییراتی نیاز دارند، آنرا تغییر دهید.

در مواقع مهم زندگی می توانید به جای اینکه برخورد واکنشی و سریع به موضوع یا بحران داشته باشید به اهداف و عاقبتی که می خواستید فکر کنید و نحوه ی برخورد خود را با موضوع در حال وقوع بر آن اساس تنظیم کنید.

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه