متخصصان درمان اعتیاد

در شبکه یکپارچه درمان اعتیاد،  پس از انجام بررسی های کامل از جمله اخذ شرح حال دقیق فردی و اجتماعی از بیمار و خانواده ی وی ، معاینات جسمی و روحی و در نظر گرفتن محدودیت ها و احتساب توانایی های فرد و خانواده ی وی ، در یک کمیسیون تخصصی متشکل از پزشک درمانگر اعتیاد ، روانپزشک ، روانشناس ، مددکار اجتماعی و …پیشنهاد درمانی مناسب هر بیمار اعم از اقدامات پاراکلینیکی، دارویی و روان درمانی به همراه نقشه ی راه برای خانواده ی وی ارائه گردد ، شبکه  یکپارچه درمان اعتیاد ؛ با رویکرد درمان زیستی ، روانی ، اجتماعی و اخلاقی قصد دارد در زمینه آسیب شناسی اعتیاد و پاکسازی جسم آسیب دیده و همچنین بازسازی و توانمند سازی فرد  در حوزه سلامت  روانی ، جسمی ،  امنیت و پذیرش اجتماعی ، اشتغال و …. به فرد و خانواده کمک نماید

وظایف گروه درمان

الف – شرح وظایف روان پزشک :

 1. تشخیص و درمان اختلالات روان پزشکی ( اعتیاد و اختلالات همراه ) بیمار و خانواده
 2. تجویز دارو برای مقابله با عوارض جسمی و روانی ترک  و تحمل بهتر
 3. پیشگیری از عود

ب – شرح وظایف پزشک مشاور تخصصی اعتیاد:

 1. تعیین روند قطع مصرف  و درمان
 2. دستور بستری در بیمارستان یا نگهداری در کمپ

ج – شرح وظایف روانشناس

 1. ارزیابی ، تشخیص و درمان
 2. تغییر نگرش های نادرست  بیمار و خانواده وی
 3. آموزش مهارتهای لازم برای مقابله با عوارض جسمی و روانی ترک  و تحمل بهتر
 4.  آموزش مهارت های شناختی لازم
 5. ارتقای بهداشت روانی و سلامت
 6. آموزش مهارتهای روانی ـ اجتماعی
 7. کمک در جهت بازگشت به جامعه به عنوان یک فرد عادی و بهره‏ مندی از یک زندگی معمول  

د – شرح وظایف مشاور خانواده

 1. مشاوره های پیشگیرانه ، تسهیل گرانه ، تکاملی ، سلامت و …
 2. درگیر نمودن خانواده و ایجاد یک شبکه حمایتی در راستای درمان 
 3. بازسازی ساختار خانواده و رفتار اجتماعی
 4. آموزش رفتارهای پیشگیری کننده در زمینه مشکلات بهداشتی
 5. ایجاد خود پنداره مثبت ، احساس کسب هویت ، آمادگی برای قبول مسئولیت
 6. آموزش های لازم  همسرداری ، تربیت و مراقبت از فرزندان و حل اختلافات خانوادگی
 7. مداخله در اختلافات خانوادگی و پیشگیری از طلاق

ه – شرح وظایف مددکار

 1. ایجاد تعامل مناسب با بیمار و انتقال اطلاعات به تیم درمان
 2. پیگیری و مداخلات لازم هنگام بستری یا نگهداری در کمپ
 3. مداخلات لازم در محیط زندگی و کار بیمار
 4. تهیه گزارش بنا به درخواست درمانگران و مشاوران
 5. پیگیری و ارتباط با بیمار و خانواده برای تداوم درمان

ی – شرح وظایف مشاور کسب و کار

 1. شناسایی عوامل فردی
 2. رشد مهارت های نرم و سخت
 3. طراحی فرصت کسب و کار
 4. طراحی مدل کسب و کار
 5. برنامه ریزی و اجرای مدل
 6. ارزیابی دوره ای کسب و کار
 7. توسعه کسب و کار

تبصره: در بخش شرح وظایف مشاور کسب و کار در دوره بندهای ۱و ۲ انجام خواهد شد و در صورت نیاز بند های ۳ الی ۷ طی قرارداد مجزا صورت خواهد گرفت.

مراحل و فرایند درمان اعتیاد :

 • مرحله اول مداخلات پزشکی و مشاوره تخصصی اعتیاد ( مدیریت ترک ، سم زدائی و … )
 • مرحله دوم –  مداخلات روان پزشکی  ( درمان داروئی قبل و پس از ترک جسمانی و مدیریت پزشکی )
 • مرحله سوم روان سنجی  ( ارزیابی روانی، خانوادگی ، شغلی …. )
 • مرحله چهارم –  مداخلات روان درمانی ( درمان غیر داروئی پس از ترک جسمانی و مدیریت پزشکی)
 • مرحله پنجم – مداخلات مشاوره ای (مشاوره خانواده )
 • مرحله ششم – مداخلات اجتماعی ( خدمات مددکاری اجتماعی  )
 • مرحله هفتم –  مداخلات شغلی ( کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار )