متخصصان آموزشی و پشتیبان تحصیلی

بهمن امینی

کارشناس ارشد علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)

رمینه فعالبت : مشاوره و پشتیبانی تحصیلی ، انتخاب رشته ، کنکور، استعداد یابی