مقالات

راهبردهای مدیریت پرخوری

راهبردهای شناختی تنظیم هیجان سازگارانه و ناسازگارانه بین کمالگرایی و علایم اختلال خوردن افراطی
تلخیص: شقایق صادقی

اختلال های خوردن و به ویژه اختلال خوردن افراطی با پیامدهای ناخوشایندی همراه هستند که از آن بین می توان به چاقی،افسردگی، اضطراب،خودکشی، و مصرف مواد اشاره کرد. در مورد سبب شناسی اختلال خوردن افراطی موارد مختلفی ازجمله عوامل زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی و فرهنگی را دخیل دانسته اند. در پژوهشی نشان دادند
باورهای هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان سازگارانه با کاهش عواطف منفی مرتبط هستند.

در یک مطالعه فرا تحلیلی با تأکید بر اختلال بی اشتهایی روانی و پرخوری روانی نشان دادند راهبردهای تنظیم هیجان سازگارانه و ناسازگارانه ارتباط نیرومندی را با این اختلال ها دارند.

کمال گرایی به صورت سه مولفه کمالگرایی معطوف به خود، کمالگرایی معطوف
به دیگران و کمالگرایی جامعه محور موردسنجش قرار گرفت و رابطه آن با علائم اختلال خوردن
افراطی موردبررسی قرار گرفت. از بین سه مولفه مذکور تنها کمال گرایی جامعه محور بود که با علائم
اختلال خوردن افراطی رابطه داشت.

کمال گرایی و علائم اختلال خوردن افراطی نقش میانجی ایفا میکند اما تنظیم شناختی هیجان
سازگارانه نقش معنی داری را بین کمال گرایی و علائم اختلال خوردن افراطی ایفا نمی کند. در پژوهش های
مذکور نشان داده شد کمالگرایی می تواند موجب شکل گیری عواطف منفی و پریشانی های
روانشناختی گردد. ازآنجاکه مکانیسم اصلی این مشکلات، نقص در تنظیم هیجان است و ارزیابی
مجدد که راهبرد اصلی تنظیم هیجان است نیز از جنس شناخت و راهبردهای شناختی است، پس می توانیم بگوییم نقص در این مکانیزمهای شناختی و اسیر شدن در راهبردهای تنظیم شناختی
ناسازگارانه مانند نشخوار، ملامت خویش، ملامت دیگران و فاجعه سازی می تواند موجب ایجاد و
تداوم خلق منفی و درنهایت روی آوردن به اختلال خوردن افراطی گردد.

با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان فهمید کمالگرایی بیشتر موجب ایجاد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه می شود و رابطه معنی داری را با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگارانه ندارد، یعنی کمالگرایی
موجب کاهش راهبردهای مثبت تنظیم هیجان ازجمله پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری
نمی شود بلکه موجب افزایش راهبردهای تنظیم شناختی ناسازگارانه مانند نشخوار میگردد و همین امر
است که موجب انتقال اثر کمالگرایی برعلایم اختلال خوردن افراطی میگردد.

References
Bahji, A., Mazhar, M. N., Hudson, C. C., Nadkarni, P., MacNeil, B. A., & Hawken, E. (2019). Prevalence of
substance use disorder comorbidity among individuals with eating disorders: A systematic review
and meta-analysis. Psychiatry Research, 273, 58-66.
Bakalar, J. L., Shank, L. M., Vannucci, A., Radin, R. M., & Tanofsky-Kraff, M. (2015). Recent Advances in
Developmental and Risk Factor Research on Eating Disorders. Current Psychiatry Reports, 17(6), 42
Christian, C., Martel, M. M., & Levinson, C. A. (2020). Emotion regulation difficulties, but not negative
urgency, are associated with attention-deficit/hyperactivity disorder and eating disorder symptoms in
undergraduate students. Eating Behaviors, 36, 101344.
Cliffe, C., Dutta, R., Himmerich, H., Shetty, H., Schmidt, U., & Stewart, R. (2019). 3.49 hospitalized suicide
attempts in patients with eating disorders. Journal of the American Academy of Child & Adolescent

اندیشه و رفتار پاییز ۱۳۹۹

نوشته شده در گروه: مقاله

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه