مقالات

درمان مبتنی بر شفقت برکیفییت روابط بین فردی و معنای زندگی

تلخیص: شقایق صادقی

نقش خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی باکارکردهای مختلف آن می تواند هم در جنبۀ مثبت و هم در جنبه منفی بسیار مهم و تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان شفقت بر کیفیت روابط بین فردی و معنای زندگی زنان دارای تعارض زناشویی بود.

این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون بود. برای جمع آوری اطالاعات از پرسشنامه کیفیت روابط پیرز، ساراسون و پرسشنامه معنای زندگی استگر استفاده شد.

نتایج حاکی از این است که درمان مهارت های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و شفقت ورزی در حوزه سلامت روانی خانواده مانند کیفیت روابط بین فردی و معنای زندگی اثربخشی معناداری دارند. با توجه به میزان بالای مراجعه زنان به مراکز مشاوره در زمینه حل تعارضات زناشویی می توان با آموزشهای عمومی و ایجاد نگرش مثبت
به ارتقای سطح کیفی کلیه افراد جامعه توجه ویژه ای صورت پذیرد.

منبع: مجله روانشناسی بالینی

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه