مقالات

تست استرس شغلی

تست استرس شغلی

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ، ﺻﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ ، اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺷﻮد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺎن آوری ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻟﺎ ، ﺣﻤﻠﺎت ﻗﻠﺒﯽ ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب آورد.

🔷ارائه خدمات مشاوره حضوری و آنلاین
🔷️مرکز خدمات مشاوره روانشناسی راز منا


نوشته شده در گروه: آزمون ها

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه