مقالات

برای پایـان دادن بـه گرسـنگی،تحّقـق امنّیـت غذایـی و تغذیه بهتر: از تولیدکننـدگان کوچـک مـواد غذایـی؛ بـه ویـژه زنـان، افـراد بومـی، کشـاورزان خانوادگـی، دامـداران و ماهیگیـران و … حمایت کنیم.

A6D3F6A3-79C9-4300-89A8-0090ECFD77F3

برای پایـان دادن بـه گرسـنگی،تحّقـق امنّیـت غذایـی و تغذیه بهتر:
از تولیدکننـدگان کوچـک مـواد غذایـی؛ بـه ویـژه زنـان، افـراد بومـی، کشـاورزان خانوادگـی، دامـداران و ماهیگیـران و … حمایت کنیم.
حمایت ما خرید از این افراد ، احترام به شغل انها و مشارکت و خرید در بازار محلی است.
دکتر جلال مرادی
https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه