مقالات

افزایش سواد در جامعه

D33BDF64-2D04-452D-AD13-9677AB591349

تلاش کنیم& دنیایی بهتر بسازیم. 

برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری:

تعریف جدیدسواد و اموزش سوادعاطفی، ارتباطی، مالی، تربیتی، رسانه ای و رایانه برای افزایش توان أقشار إلزامی است. 

دکتر جلال مرادی

فایل صوتی را در کانال روانشناسی راز منا بشنویید.  

https://t.me/razmosaver/7435

 

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه