مقالات

استرس مراقبت از سالمند

تلخیص: ساغر غفرانی

با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و حساسیت این دوره، نیاز به مراقبت ویژه از این گروه بیش از پیش حائز اهمیت است، اما اهمیت توجه به مراقبین کمتر از سالمندان نخواهد بود. مراقبین به سبب فشارها و استرس های گوناگون ناشی از مراقبت ممکن است در معرض آسیب های روحی روانی، فیزیکی و اجتماعی گوناگونی قرار گیرند. بنابراین تأمین سلامت روان برای مراقبین در کنار سالمندان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاصل نشان میدهد مقدار استرس ادراک شده در گروه مراقبین رسمی سالمندان بالاتر از متوسط است که نشان دهنده وجود استرس بالا است. بالا بودن استرس در مراقبین مجرد و با تحصیلات بالا طبق رویکرد ارتباط بدون خشونت می تواند به علت برطرف نشدن نیاز به تأثیرگذاری و محقق نشدن نیاز به استقلال و رسیدن به برنامه و اهداف متناسب با تحصیلات و یافتن امکان ازدواج باشد. مراقبین رسمی سالمندان در این مطالعه تاب آوری متوسط داشتند.

نتایج نشان می دهند در مطالعه حاضر مراقبین بار مراقبتی متوسطی را تجربه می کنند، در پژوهش بیان و همکاران که گروه نمونه مراقبین مبتلایان به سکته مغزی بودند، بار مراقبتی متوسطی را تحمل می کردند.

چنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد بین استرس ادراک شده و بار مراقبتی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. یافته های این مطالعه حاکی از نقش تعدیلگری ناباوری در ارتباط بین استرس ادراک شده و بار مراقبتی در مراقبین سالمندان بوده است.

بنابراین با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و به تبع آن افزایش نیاز به مراقبت، توجه به منابع درونی همچون تاب آوری در این افراد به عنوان مراقبین سالمندان، نه تنها زمینه را برای ارتقای کیفیت مراقبت فراهم می کند، بلکه منجر به کاهش احتمال آسیب های ناشی از استرس و بار مراقبتی برای این افراد خواهد شد. همچنین پژوهش حاضر در فرایندهای گوناگون پژوهش، مانند جست و جو، اجراء روش تحقیق شامل محدودیت هایی بود که می توان به این موارد اشاره کرد.

منابع:

۱۳٫ Jeffrey W. Dayer 14. Sayuko Uemura 15. Melasa S Denno 16. Andrea Fanco17. Mel Feng Huang 18 Scott E Wilks 19. Charles Scott 20. Xiaoyunchen 21 Zamzain Abdul Mulud 22. Geraldine McCarthy

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه