مقالات

احترام به راهنمایی و رانندگی

۱CB27408-7CC1-4427-B630-84FCF24CF29C

برای تضمیـن دارا بـودن زندگـی تـوأم بـا سـلامت و ترویـج رفـاه :
برای بـه نصـف رسـاندن تعـداد مـرگ و میرهـا و مصدومیتهـای ناشـی از ترافیـک جـادهای به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذاریم.
دکتر جلال مرادی
https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه