مقالات

اثر روان درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط ابژه در افراد مبتلا به شخصیت مرزی

اثر روان درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط ابژه بر سازمان شخصیت و سبک های دفاعی
افراد مبتلا به شخصیت مرزی
The effect of analytical psychotherapy based on object relationships on personality
organization and defense styles on borderline personality disorder

اختلال شخصیت مرزی اختلال روانی پیچیده و شدیدی است.

مؤلفه های اصلی اختلال شخصیت مرزی که اغلب توصیف می شوند عبارت اند از: مشکلات هویت، روابط منفی، بی ثباتی عاطفی و آسیب به خود . بیماران مبتلا به این اختلال در مرز روان نژندی و روان پریشی قرار دارند و مشخصه آنها ناپایداری حالت عاطفی، خلق، رفتار، روابط ابژه ای، و خودانگاره آنها است. این اختلال را با نام های اسکیزوفرنی موقت، شخصیت انگاری، اسکیزوفرنی شبه نوروتیک و اختلال منش سایکوتیک نیز خوانده اند. از دیگر ویژگی های این اختلال الگوهای مکررِ ترک درمان، حضور نامنظم در جلسات روان درمانی، ناپیروی نافذ از تجویزات درمانی و سطح بالای رفتارِ شبه خودکشی که پیش بینی کننده ی اقدام به خودکشی است. ارتباط به عنوان یک عامل اصلی پریشانی در این اختلال است.

در زمینه اختلال شخصیت مرزی نشان داده اند که، افراد دارای این اختلال سطوح بالاتری ازهیجان پذیری، پویایی، نوجویی و اجتناب از آسیب، همراه با سطوح پایین تری از همکاری، جامعه پذیری، کم رویی و خود راهبری دارند. سازمان شخصیت هر شخص یک روش خاص تفکر، احساس، رفتار و ارتباط با دیگران است که می تواند با مفهوم “شخصیت ” خلاصه شود. تفاوت های فردی در عملکرد شخصیت اغلب از نظر ویژگی های شخصیتی توصیف می شود. در تشخیص شخصیت مرزی، غیر از عامل ضعف در نیروهای ایگو به خصوص ضعف در کنترل تکانه ها، تحمل عاطفی و مهار اوهام فرآیندهای اولیه تفکرغالبا وجود الگوهای معینی از دفاع ها نیز می توانند درمانگران را به سمت این تشخیص راهنمایی کنند. دفاع ها آن دسته از اقدامات روانی هستند که مضامین عاطفی ناخوشایند را از حیطه هشیاری خودآگاه به بیرون می رانند. مطالعات نشان داده است که افرادی که دارای این تشخیص هستند ممکن است اختلالات متعدد روانپزشکی مانند اختلالات خلقی، اختلال اضطرابی، اختلال مصرف مواد و سایر اختلالات شخصیت را داشته باشند.

ابزار سنجش:

برای سنجش افراد دارای اختلال شخصیت مرزی از پرسشنامه سازمان شخصیت کرنبرگ، پرسشنامه سبکهای دفاعی استفاده می کنند.

بیماران دارای سازمان شخصیت مرزی هیجانات شدید ابتدایی را تجربه میکند که به صورت درونی با یکدیگر مرتبط نیستند، بنابراین هر هیجانی که فرد در لحظه تجربه میکنند تجربه ذهنی بیمار را فرا میگیرد و حس کامل او از واقعیت
تبدیل می شود و توانایی او را برای ارزیابی شناختی صحیح موقعیت را مختل می سازد، هر چند چنین بیمار از شناخت مرتبط با ذهن خودش در حالت شدید عاطفی آگاه است، اما در ارزیابی موقعیت بیرونی عملکرد موثری ندارد.

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در بازنمایی از خود و دیگری دچار مشکل هستند به این ترتیب در تنظیم هیجان و هویت اشکالاتی به وجود می آید که سبب استفاده از ساز و کار دفاع بدوی در سازمان شخصیت می شود.

افراد مبتلا به شخصیت مرزی، به طور فزاینده ای از سبک های دفاعی رشد نیافته( بدنی سازی، گذر به عمل، انکار، خیال پردازی اوتیستیک) و سبک های دفاعی نوروتیک(شکل واکنشی) و سبک رشد یافته( پیشاپیش نگری) استفاده میکنند.

منابع:

J, B. (2015). DSM-5 Guidebook: The Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
Journal of Psychiatric Practice, 21(2), 171-3. https://doi: 10.5498/wjp.v5.i3.286
Stern, B.L؛ Yeomans, F. (2018). The Psychodynamic Treatment of Borderline Personality Disorder An Introduction to
Transference-Focused Psychotherapy. Journal of Psychiatric Clinics of North America, 41(2), 207-223.
https://doi: 10.1016/j.psc.2018.01.012
Stepp SD, Keenan K, Hipwell AE, Krueger RF. (2014). The impact of childhood temperament on the development of
borderline personality disorder symptoms over the course of adolescence. Borderline Personality Disorder and Emotion
Dysregulation, 1(18), 1-10. https://doi: 10.1186/2051-6673-1-18
Skodol, A. E., Gunderson, J. G., Pfhol, B., Widiger, T. A., Livesley, W. J., & Siever, L. J. (2002). The borderline diagnosis
JPsychop at hology, comorbidity and personality structure. Biologica Psychiatry, 51, 936-950 .
https://doi: 10.1521/pedi.2010.24.6.694
Widiger, T. A. (2003). Personality disorder and Axis I psychopathology: The problematic boundary of Axis I and Axis II.
Journal of Personality Disorders, 17(2: Special issue): 90-108. https://doi: 10.1521/PEDI.17.2.90.23987
Yeomans F, Clarkin JF, Kernberg. (2015). Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A
Clinician’s Guide. American Psychiatric Publishing

رویش روان شناسی، فاطمه فتحی، دکتر شهرام وزیری،دکتر مهدی پوراصغر عربی،دکتر مریم نصری

نوشته شده در گروه: مقاله

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه