مقالات

ابزار سنجش رضایت زناشویی

ابزار سنجش رضایت زناشویی

پرسشنامه رضایت زناشویی

جلال مرادی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

برای بررسی میزان رضایت زناشویی پرسشنامه ENRICH انتخاب شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددی برای رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است.

اولسون از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده و معتقد است که این مقیاس مربوط می شود به تغییراتی که در  طول حیات آدمی رخ می دهد و هم چنین در این خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می آید حساس است. هر یک از موضوع های این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینه های مهم است. ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی می تواند مشکلات بالقوه زوج ها را توصیف کند یا می تواند زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را مشخص نماید. این ابزار هم چنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیص برای زوج هایی که در جستجوی مشاوره زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی شان هستند، استفاده شود.

این پرسشنامه با 12 مقیاس، رضایت زناشویی را منطبق با  10 جنبه رابطه زناشویی مورد اندازه گیری قرار می دهد.

پاسخ قراردادی[1] : این مقیاس تمایل شخص برای پاسخ متعارف به سوال های پرسشنامه را اندازه گیری می کند.

رضایت زناشویی[2]: این مقیاس رضایت و انطباق با 10 جنبه رابطه­ی زناشویی را که در پرسشنامه رضایت زنا شویی است، مورد اندازه گیری قرار می­دهد.

موضوعات شخصیتی[3]  : این مقیاس درک شخص از همسرش با توجه به رفتار ها و ویژگی ها و سطح رضایت یا عدم  رضایت­مندی را که مربوط به این موضوع ها می شود ، ارزیابی می کند.

ارتباط زناشویی[4]  : این مقیاس به احساسات، اعتقادات و نگرش های شخص، نسبت به نقش ارتباط در تداوم زناشویی مربوط می شود.

حل تعارض[5] : این مقیاس نگرش ها، احساسات و اعتقادات شخصی همسر را در به وجود آوردن یا حل تعارض ارزیابی می کند. موضوع ها بر روی روش هایی برای خاتمه دادن به بحث تمرکز دارند.

نظارت مالی[6] : این مقیاس، بر علایق و نگرش های مربوط به روش اقتصادی و مسائلی که در روابط زن و شوهر اداره می شوند، متمرکز است.

فعالیت های مربوط به اوقات فراغت[7] : این مقیاس ترجیحات شخصی هر زوج را برای گذراندن اوقات فراغت ارزیابی می کند.

روابط جنسی[8] : این طبقه احساسات و نگرانی های شخصی را درباره روابط جنسی و عاطفی با همسر، ارزیابی می کند.

ازدواج و فرزندان[9] : این مقیاس نگرش ها و احساسات شخصی را درباره بچه و توافق روی تعداد بچه ها، ارزیابی می کند.

بستگان و دوستان[10] : این مقیاس به ارزیابی احساسات و علایق مربوط به روابط با خویشاوندان، اقوام همسر و دوستان می پردازد.

نقش های مربوط به برابری زن و مرد[11]: این مقیاس نگرش ها، احساسات و اعتقادات شخص را درباره­ی نقش های مختلف زناشویی، ارزیابی می کند.

جهت گیری عقیدتی[12] : این مقیاس نگرش ها، احساسات و علائق شخص را درباره­ی اعتقادات و اعمال مذهبی در زندگی زناشویی، ارزیابی می کند.

 

[1]conventionality

[2]marital satisfaction

[3]personality issues

[4]marital communication

[5]conflict resolution

[6] financial management

[7]pleasure activities

[8]sexual relation

[9]marriage and children

[10]family and frinds

[11]egalitarian roles

[12]religious orientation

نوشته شده در گروه: رضایت زناشویی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه