کارگاه یادگیری نقش ها و هنجارهای گروهی

موضوع: یادگیری نقش ها و هنجارهای گروهی (اجتماعی شدن، انسجام گروهی، همکاری و رقابت در گروه های کاری، تصمیم گیری گروهی)

مخاطب:   کارکنان

نوع کارگاه حضوری:    آموزش گروهی

محصول:  در صورت نیاز تصویری       DVD            مقاله

تعداد مخاطب:  حضوری: ۴تا ۶ نفر  در هر کارگاه

مکان (تقریبی): مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

میزان ساعت و تعداد جلسه: ۸ ساعت (۵ جلسه یک ساعت و نیم)

وسایل مورد نیاز:

ـ تجهیزات آموزش حضوری و تصویری