کارگاه: کیفیت زندگی کاری

موضوع:  کیفیت زندگی کاری(رضایت شغلی، عملکرد شغلی، مهارت های مقابله ای)

مخاطب:   کارکنان

نوع کارگاه حضوری:    آموزش گروهی

محصول:  در صورت نیاز تصویری       DVD            مقاله

تعداد مخاطب:  حضوری: ۴تا ۶ نفر  در هر کارگاه

مکان (تقریبی): مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

 

میزان ساعت و تعداد جلسه: ۴ ساعت (۲ جلسه)

وسایل مورد نیاز:

ـ تجهیزات آموزش حضوری و تصویری