کارگاه مهارت های زندگی و کاری

موضوع:  مهارت های زندگی و کاری (خودآگاهی شغلی، همدلی،  ارتباط با مراجعان و همکاران، روابط بین فردی، تصمیم گیری، حل مساله، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، مقابله با هیجانات، مقابله با استرس.)

مخاطب:   کارکنان

نوع کارگاه حضوری:    آموزش گروهی

محصول:  در صورت نیاز تصویری       DVD            مقاله

تعداد مخاطب: حضوری: ۴تا ۶ نفر  در هر کارگاه

مکان (تقریبی): مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

میزان ساعت و تعداد جلسه: ۱۲ ساعت هر مهارت یک ساعت (۶ جلسه)

وسایل مورد نیاز:

ـ تجهیزات آموزش حضوری و تصویری