کارگاه : مدیریت کنترل در محیط کار

موضوع:  مدیریت کنترل در محیط کار (مهارت های مقابله ای + مقررات سازمانی+ استرس شغلی)

مخاطب:   کارکنان

نوع کارگاه حضوری:    آموزش گروهی

محصول:  در صورت نیاز تصویری       DVD            مقاله

تعداد مخاطب:  حضوری: ۴تا ۶ نفر  در هر کارگاه

مکان (تقریبی): مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

میزان ساعت و تعداد جلسه: ۵ ساعت (۴ جلسه)

وسایل مورد نیاز:

ـ تجهیزات آموزش حضوری و تصویری