کارگاه مدیریت سلامت و اخلاق کاری

موضوع: مدیریت سلامت و اخلاق کاری: مدیریت سلامت (خود کنترلی)+ اخلاق کاری(ابعاد عدالت+ اخلاق کاری)

مخاطب:   کارکنان

نوع کارگاه حضوری:    آموزش گروهی

محصول:  در صورت نیاز تصویری       DVD            مقاله

تعداد مخاطب:  حضوری: ۴تا ۶ نفر  در هر کارگاه

مکان (تقریبی): مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

میزان ساعت و تعداد جلسه: ۳ ساعت (دو جلسه)

وسایل مورد نیاز:

ـ تجهیزات آموزش حضوری و تصویری