کارگاه روانشناسی مدیریت سازمانی

 

موضوع: روان شناسی مدیریت سازمانی  ( رهبری، تصمیم گیری، تقسیم بندی گروهی، جلب مشارکت )

مخاطب: مدیران –   کارکنان

نوع کارگاه حضوری:    آموزش گروهی

محصول:  در صورت نیاز تصویری       DVD            مقاله

تعداد مخاطب: حضوری: ۴تا ۶ نفر  در هر کارگاه

مکان (تقریبی): مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

 

میزان ساعت و تعداد جلسه: ۸ ساعت (چهار جلسه)

وسایل مورد نیاز:

ـ تجهیزات آموزش حضوری و تصویری