کارگاه آشنایی با اصول روان درمانی و مشاوره

موضوع:  آشنایی با اصول روان درمانی و مشاوره  ( آشنایی با اصول  روان درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره شغلی ، مشاوره تحصیلی ، آشنایی با دارو  )

مخاطب:   روانشناسان و مشاوران و روانپزشکان

نوع کارگاه حضوری:    انفرادی (کارآموزی)

محصول:  در صورت نیاز تصویری       DVD

تعداد مخاطب:  ۱ نفر

مکان (تقریبی): مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

 

میزان ساعت و تعداد جلسه:۱۲ ساعت (۶ جلسه)

وسایل مورد نیاز:

ـ تجهیزات آموزش حضوری و تصویری