مشاوره پیش از ازدواج

بررسی میزان شناخت از یکدیگر

تناسب ویژگی های روانی و رفتاری

تناسب سنی

تناسب تحصیلی

تناسب ارزشی و اعتقادی  

میزان علائق مشترک

تناسب شغلی و اقتصادی

تناسب فرهنگی و اجتماعی

انتظار از طرف متقابل

تناسب شخصیتی

تناسب خانوادگی و نقش آنها

میزان تناسب اهداف