مشاوره شغلی

در مشاوره شغلی نقش اصلی مشاور آن است که به مراجع کمک کند تا بر اساس اطلاعات شغلی و حرفه ای دقیق و معتبری که ارائه گردیده است تصمیم مناسبی اتخاذ نماید.  مشاور هیچگاه نباید شخصاً برای و به جای مراجع، شغلی انتخاب کند بلکه مشاور فقط جریان تصمیم گیری مراجع را تسریع می کند.  در راهنمایی شغلی مراجع و مشاور تواماً به جمع آوری اطلاعات شغلی و حرفه ای اقدام می کنند. اهداف شغلی و حرفه ای  از منابع متعدد و گوناگون گردآوری می شود و تهیه آن به تلاش و فعالیت نیاز دارد. مراجع به کمک مشاور صحت و سقم اطلاعات شغلی گردآوری شده را بررسی نموده و کاربرد اطلاعات در تصمیم گیری شغلی و حرفه ای تعیین می نماید مشاور برای آنکه بتواند مراجع را در تصمیم گیری شغلی و حرفه ای یاری دهد باید علاوه بر دسترسیبه اطلاعات شغلی به چهار منبع اطلاعاتی دیگر نیز به شرح زیر توجه نماید:

۱-    شناسایی زمینه های قبلی و توقعات مراجع.

۲-    شناسایی آزمون های شغلی.

۳-    شناسایی توانایی علمی و عملی

۴-    شناسایی بازار کار