مدیریت مرکز مشاوره

مهندس منا عسکری لویه

مدیر داخلی مرکز

– فوق لیسانس مهندسی کشاورزی

–  سرمایه گذار و مدیریت مالی مرکز

– دارای مدرک بین المللی فن آوری سلامت و مدیریت بیمارستانی و مراکز درمانی

– دارای مدرک دوره مدیریت مهد از جهاد دانشگاهی

– مدیریت برگزاری  پایگاههای تابستانی کودکان و نوجوانان

 

مدرک منا عسکری لویه

—————————————————————————————————-

دکتر جلال مرادیدکتر جلال مرادی

دکتری  مدیریت اینده پژوهی سلامت و کارشناس ارشد روانشناس بالینی

مدیر فنی مرکز