مقالات

آرشیو برای تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

اموزش و تلاش برای اشـتغال جوانان

برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری: تلاش کنید جوانـان مهارتهـای مرتبـط، از جملـه مهارتهـای فّنـی وحرفـه ای لازم بـرای اشـتغال را کسب کنند. یافتـن شـغل شـرافتمندانه و نیـز کارآفرینـی را از نوجوانی ترغیب کنید.  دکتر جلال مرادی  0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

مهارت های زندگی و اجتماعی را جنسیتی نگاه نکنید

برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری: مهارت های زندگی و اجتماعی را جنسیتی نگاه نکنید. به پسران و دختران اموزش خودکارامدی، تسلط و مدیریت را برای مواجه با بزرگسالی بدهید.  دکتر جلال مرادی   0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

اهمیت اموزش مهارت زندگی به کودکان

برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری: تلاش کنیم کودکان از فرصت اموزشی مناسب برخوردار باشند. کودکان بایستی در کنار تحصیل، مهارت های زندگی را فرا بگیرند. دکتر جلال مرادی https://t.me/razmosaver 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

ضرورت اگاهی خانواده إز خدمات بیمه

برای تضمیـن دارا بـودن زندگـی تـوأم بـا سـلامت و ترویج رفاه: خانواده برأی دسترسی به خدمـات کیفـی بهداشـتی مـورد نیـاز؛ بـایستی در بخش هزینه های زندگی و خدمات بیمه تکمیلی شرکائها گذاری و اموزش ببیند. به صورتی با اگاهی اقدام به خرید بیمه های مورد نیازی نماید که دچار مشکلات مالی در زمان بیماری و […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

مسـائل جنسـی و بـاروری، و تحکیم خانواده

برای تضمیـن دارا بـودن زندگـی تـوأم بـا سـلامت و ترویج رفاه: برای مسـائل جنسـی و بـاروری، و تحکیم خانواده از متخصصان مشورت بگیرد.  هر فرد بایستی تلاش کند، در زمینه  افزایش کیفیت رابطه جنسی ، تنظیـم خانـواده، پیشگیری از سو استفاده جنسی کودکان و فرایند  بلوغ فرزندان اموزش ببیند.  دکتر جلال مرادی 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

احترام به راهنمایی و رانندگی

برای تضمیـن دارا بـودن زندگـی تـوأم بـا سـلامت و ترویـج رفـاه : برای بـه نصـف رسـاندن تعـداد مـرگ و میرهـا و مصدومیتهـای ناشـی از ترافیـک جـادهای به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذاریم. دکتر جلال مرادی https://t.me/razmosaver 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

اموزش پیشگیری از مصرف مواد و الکل

برای تضمیـن دارا بـودن زندگـی تـوأم بـا سـلامت و ترویـج رفـاه : به کودکان و نوجوانان و خانواده ها اموزش پیشـگیری از مصـرف مـواد مخـدر و درمـان سـوءمصرف آن و نیـز پیشـگیری از اسـتفادۀ زیانبـار مشـروبات الکلـی را بیاموزیم. دکتر جلال مرادی https://t.me/razmosaver 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

برای پایـان دادن بـه گرسـنگی،تحّقـق امنّیـت غذایـی و تغذیه بهتر: از تولیدکننـدگان کوچـک مـواد غذایـی؛ بـه ویـژه زنـان، افـراد بومـی، کشـاورزان خانوادگـی، دامـداران و ماهیگیـران و … حمایت کنیم.

برای پایـان دادن بـه گرسـنگی،تحّقـق امنّیـت غذایـی و تغذیه بهتر: از تولیدکننـدگان کوچـک مـواد غذایـی؛ بـه ویـژه زنـان، افـراد بومـی، کشـاورزان خانوادگـی، دامـداران و ماهیگیـران و … حمایت کنیم. حمایت ما خرید از این افراد ، احترام به شغل انها و مشارکت و خرید در بازار محلی است. دکتر جلال مرادی https://t.me/razmosaver 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

به نیاز رشدی کودکان، نیازهـای غذایـی دختـران نوجـوان، زنـان بـاردار و مـادران شـیرده و افـراد سـالمند حساس باشید.

برای پایـان دادن بـه گرسـنگی،تحّقـق امنّیـت غذایـی و تغذیـۀ بهتـر: به نیاز رشدی کودکان، نیازهـای غذایـی دختـران نوجـوان، زنـان بـاردار و مـادران شـیرده و افـراد سـالمند حساس باشید. خانواده ها از طریق اموزش به رشد و نیاز های غذایى این قشر توجه نمایند. در صورت ناتوانی این افراد اطرافیان نزدیک به سلامت و حمایت انها […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

برای پایـان دادن بـه گرسـنگی،تحّقـق امنّیـت غذایـی و تغذیـۀ بهتـر: نسبت به تغذیه نوزدان و سن رشد انها حساس باشیم.

برای پایـان دادن بـه گرسـنگی،تحّقـق امنّیـت غذایـی و تغذیـۀ بهتـر: نسبت به تغذیه نوزدان و سن رشد انها حساس باشیم. هر کس حداقل هزینه یک نوزاد را در نزدیک محل زندگی خود به عهده بگیرد. والدین نسبت به اطلاعات غذایی و رشد کودکان اموزش ببینند. دکتر جلال مرادی https://t.me/razmosaver 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 1 از 2 12