مقالات

آرشیو برای تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

مخالفت با ازدواج کودکان و مهریه و تصمیم های نابجا

برای رسیدن به عدالت انسانی و ارتقای کرامت انسانی : به ازدواج به عنوان یک توافق انسانی بنگریم و أشکال مختلف مانند ازدواج کودکان، انتخاب های ناخواسته و مهریه های نابجا پرهیز کنیم.  دکتر جلال مرادی  0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

ارتقای کرامت انسانی

برای رسیدن به عدالت انسانی و ارتقای کرامت انسانی : بایستی به هر نوع تبعیض انسانی و جنسیتی در جامعه پایان  داد.  دکتر جلال مرادی لطفا فایل صوتی را در کانال مرکز روانشناسی راز منا بشنویید.  https://t.me/razmosaver/7608 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

تحلیل ترویج فرهنگ همزیستی

برای آمـوزش توسـعۀ پایـدار و ترویـج شـیوه های زندگـی پایـدار، حقـوق بشـر، تسـاوی جنسـیتی، ترویـج فرهنـگ صلـح و نبـود خشـونت، شـهروندی جهانـی واحتـرام بـه تنـوع فرهنگـی و مشـارکت فرهنـگی ضروری است. دکتر جلال مرادی لطفا فایل صوتی را در کانال مرکز روانشناسی راز منا بشنویید. https://t.me/razmosaver/7517 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

افزایش سواد در جامعه

تلاش کنیم& دنیایی بهتر بسازیم.  برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری: تعریف جدیدسواد و اموزش سوادعاطفی، ارتباطی، مالی، تربیتی، رسانه ای و رایانه برای افزایش توان أقشار إلزامی است.  دکتر جلال مرادی فایل صوتی را در کانال روانشناسی راز منا بشنویید.   https://t.me/razmosaver/7435   0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

بایستی نابرابریهـای جنسـیتی در آمـوزش ریشه کن شود

تلاش کنیم& دنیایی بهتر بسازیم.  برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری: بایستی نابرابریهـای جنسـیتی در آمـوزش ریشه کن شود و تضمیـن دسترسـی برابـر بـه همـۀ مقاطـع آمـوزش و تربیـت فّنـی و حرفـه ای بـرای اقشـار آسـیب پذیر، ازجملـه معلـولان ،افـراد بومـی وکودکانی کـه در شـرایط آسـیب پذیر زندگـی میکننـد […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

اموزش و تلاش برای اشـتغال جوانان

برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری: تلاش کنید جوانـان مهارتهـای مرتبـط، از جملـه مهارتهـای فّنـی وحرفـه ای لازم بـرای اشـتغال را کسب کنند. یافتـن شـغل شـرافتمندانه و نیـز کارآفرینـی را از نوجوانی ترغیب کنید.  دکتر جلال مرادی  0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

مهارت های زندگی و اجتماعی را جنسیتی نگاه نکنید

برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری: مهارت های زندگی و اجتماعی را جنسیتی نگاه نکنید. به پسران و دختران اموزش خودکارامدی، تسلط و مدیریت را برای مواجه با بزرگسالی بدهید.  دکتر جلال مرادی   0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

اهمیت اموزش مهارت زندگی به کودکان

برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری: تلاش کنیم کودکان از فرصت اموزشی مناسب برخوردار باشند. کودکان بایستی در کنار تحصیل، مهارت های زندگی را فرا بگیرند. دکتر جلال مرادی https://t.me/razmosaver 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

ضرورت اگاهی خانواده إز خدمات بیمه

برای تضمیـن دارا بـودن زندگـی تـوأم بـا سـلامت و ترویج رفاه: خانواده برأی دسترسی به خدمـات کیفـی بهداشـتی مـورد نیـاز؛ بـایستی در بخش هزینه های زندگی و خدمات بیمه تکمیلی شرکائها گذاری و اموزش ببیند. به صورتی با اگاهی اقدام به خرید بیمه های مورد نیازی نماید که دچار مشکلات مالی در زمان بیماری و […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

مسـائل جنسـی و بـاروری، و تحکیم خانواده

برای تضمیـن دارا بـودن زندگـی تـوأم بـا سـلامت و ترویج رفاه: برای مسـائل جنسـی و بـاروری، و تحکیم خانواده از متخصصان مشورت بگیرد.  هر فرد بایستی تلاش کند، در زمینه  افزایش کیفیت رابطه جنسی ، تنظیـم خانـواده، پیشگیری از سو استفاده جنسی کودکان و فرایند  بلوغ فرزندان اموزش ببیند.  دکتر جلال مرادی 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 1 از 3 123