مقالات

مهارت های زندگی و اجتماعی را جنسیتی نگاه نکنید

۰F71CCD5-4134-4BF0-9219-124F3BE1A192

برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری:

مهارت های زندگی و اجتماعی را جنسیتی نگاه نکنید. به پسران و دختران اموزش خودکارامدی، تسلط و مدیریت را برای مواجه با بزرگسالی بدهید. 

دکتر جلال مرادی

 

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه