مقالات

تحلیل ترویج فرهنگ همزیستی

۵۴۸۷۸۹E6-C6FB-4260-A7D4-9A3A75A23DF7

برای آمـوزش توسـعۀ پایـدار و ترویـج شـیوه های زندگـی پایـدار، حقـوق بشـر، تسـاوی جنسـیتی، ترویـج فرهنـگ صلـح و نبـود خشـونت، شـهروندی جهانـی واحتـرام بـه تنـوع فرهنگـی و مشـارکت فرهنـگی ضروری است.
دکتر جلال مرادی

لطفا فایل صوتی را در کانال مرکز روانشناسی راز منا بشنویید.

https://t.me/razmosaver/7517

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه