مقالات

بایستی نابرابریهـای جنسـیتی در آمـوزش ریشه کن شود

۸۷۸۱A17C-D1BA-49EA-806A-F80D38B8EE91

تلاش کنیم& دنیایی بهتر بسازیم. 

برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری:

بایستی نابرابریهـای جنسـیتی در آمـوزش ریشه کن شود و تضمیـن دسترسـی برابـر بـه همـۀ مقاطـع آمـوزش و تربیـت فّنـی و حرفـه ای بـرای اقشـار آسـیب پذیر، ازجملـه معلـولان ،افـراد بومـی وکودکانی کـه در شـرایط آسـیب پذیر زندگـی میکننـد و یـا خـود آسـیب پذیر هسـتند، فراهم آید. 

دکتر جلال مرادی

 

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه