مقالات

اموزش پیشگیری از مصرف مواد و الکل

AF80835E-A969-495A-8A3A-AE151E825944

برای تضمیـن دارا بـودن زندگـی تـوأم بـا سـلامت و ترویـج رفـاه :
به کودکان و نوجوانان و خانواده ها اموزش پیشـگیری از مصـرف مـواد مخـدر و درمـان سـوءمصرف آن و نیـز پیشـگیری از اسـتفادۀ زیانبـار مشـروبات الکلـی را بیاموزیم.
دکتر جلال مرادی
https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه